بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.523%) 185
اخبار Gta V
(16.30%) 401
Gta IV
(68.36%) 1681
Gta sa
(7.808%) 192
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2459