بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.709%) 141
اخبار Gta V
(15.36%) 281
Gta IV
(70.31%) 1286
Gta sa
(6.615%) 121
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1829