بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.653%) 151
اخبار Gta V
(15.50%) 306
Gta IV
(70.29%) 1387
Gta sa
(6.538%) 129
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1973