بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.473%) 163
اخبار Gta V
(16.13%) 352
Gta IV
(69.60%) 1518
Gta sa
(6.785%) 148
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2181