بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.478%) 172
اخبار Gta V
(16.26%) 374
Gta IV
(69.08%) 1589
Gta sa
(7.173%) 165
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2300