بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.6%) 171
اخبار Gta V
(16.26%) 366
Gta IV
(69.11%) 1555
Gta sa
(7.022%) 158
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2250