بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.417%) 185
اخبار Gta V
(16.23%) 405
Gta IV
(68.08%) 1698
Gta sa
(8.259%) 206
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2494