بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.688%) 143
اخبار Gta V
(15.37%) 286
Gta IV
(70.26%) 1307
Gta sa
(6.666%) 124
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1860