بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.655%) 145
اخبار Gta V
(15.46%) 293
Gta IV
(70.27%) 1331
Gta sa
(6.599%) 125
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1894