بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.460%) 178
اخبار Gta V
(16.34%) 390
Gta IV
(68.60%) 1637
Gta sa
(7.585%) 181
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2386