بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.619%) 154
اخبار Gta V
(15.53%) 314
Gta IV
(70.26%) 1420
Gta sa
(6.580%) 133
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2021