بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.471%) 156
اخبار Gta V
(15.70%) 328
Gta IV
(70.11%) 1464
Gta sa
(6.704%) 140
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 2088