بیشتر به کدوم Gta برسیم؟
(7.624%) 147
اخبار Gta V
(15.45%) 298
Gta IV
(70.33%) 1356
Gta sa
(6.587%) 127
Gta VC

تعداد شرکت کنندگان : 1928